Събота 03, Юни 2023г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност

на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • създаване на условия за усъвршенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са: ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда;

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Сподели: