Петък 21, Юни 2024г.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за

личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с

хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед

успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

  • Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и в риск;
  • Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното иучилищното образование за осъществяване на приобщаващо образование;
  • Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда исемейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Дейности, по които училището участва са:

1. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.

2. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения.

3. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от

институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Сподели: