Събота 24, Февруари 2024г.

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“ съфинансиран от ЕСФ, изпълняван от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието. 9 учители от училище са подали заявка за квалификационна дейност по проекта в различни тематични направления.

2013 г. – в продължение на пет дни на краткосрочен обучителен курс в Хасково бяха трима учители.Темите на квалификационната дейност са свързани с обучението на деца със специални образователни потребности, тяхното интегриране в училище, осигуряване на подкрепяща среда, изработване на индивидуални програми.
В Стара Загора в обучение участва главния учител.
Юни 2014 г. – пет учители участваха в обучението по превенция на агресията, насилието и други негативни прояви. То се проведе в Хасковските минерални бани. Темите бяха свързани с конфликти в училище, тормоз, агресия и насилие, партниране между семейството и училището, създаване на позитивна среда в класната стая.

Сподели: