Събота 03, Юни 2023г.

Приключи дейността по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден".

По проекта беше създаден 1 (един) клуб от 11 ученици от пети клас, които се включиха в

Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата

на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови

дигитални умения - базови и за напреднали).

Ръководител на клуб "В света на компютрите" беше г-жа Магдалена Великова. В рамките на

70 учебни часа по проекта учениците овладяха знания за компютъра, запознаха се с

интернет мрежата и безопасното работа в мрежата, създаване на умения за работа с

приложението Microsoft Publisher, на създаване на компютърна презентация.

Сподели: