Вторник 26, Септември 2023г.

НП „С грижа за всеки ученик“

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ – Мярка „Без свободен час“ – заместване на отсъстващи учители в училищата. В резултата на реализираната мярка при отсъствията на учители часовете с осигурено заместване са 100%.
» НП „Диференцирано заплащане“ – участва педагогическия персонал
» НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст:

o  Модул “ Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), вкл. млечнокисели продукти на учениците в 1-4 клас“ – обхванати са всички ученици в начален етап

o  Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в 1-7 клас“ – общо 120 ученици;

o  Модул „Осигуряване на безплатен превоз на ученици в основната образователна степен“ – пътуващи 54 ученици

o  По ПМС 129 – предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта;

o  » НП ”Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище.

Сподели: