Вторник 24, Ноември 2020г.
Лице за контакти:

Елза Атанасова Видева


Вътрешни правила:

 

  ОУ”ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”-с.ЯБЪЛКОВО,общ.ДИМИТРОВГРАД

     ул.”Васил Левски”№24;тел.03937/22-66;e-mail:yabalkovoschool@abv.bg

 

                                                                                                                                                                                 УТВЪРДИЛ:

                                                                                                                                                                     ДИРЕКТОР:………………

                                                                                                                                                                                      ( Елза Видева )

 

 

 

 

 

            В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А

 

 

  ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТИ

Настоящите правила за изготвени на основание ЗОП от 16 февруари 2016 г.

 

Чл. 1 При възлагане на обществени поръчки ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково прилага процедурите по чл. 20 ал.3 от ЗОП както следва:

 • ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
 1. при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
 2. при доставки и услуги – от 30 000 лв. до 70 000 лв.

(2) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково може да възлага директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:

 1. 50 000 лв. – при строителство;
 2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2 от ЗОП;
 3. 30 000 лв. – при доставки и услуги извън тези по т. 2.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3 училището може да доказва разхода само с първични

платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

Чл. 2 (1) (чл. 187 ал. 1 от ЗОП). Директорът открива възлагането на  процедура на стойностите по чл. 1   с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко следната информация:

 1. Наименование на възложителя.
 2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката.
 3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо.
 4. Срок за подаване на офертите.
 1. Срок на валидност на офертите.
 1. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест.
 2. Дата и час на отваряне на офертите.
 3. Обособени позиции, когато е приложимо.
 4. Друга информация, когато е приложимо.

(2) Заедно с обявата се публикуват техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

(3) След публикуване на профила на купувача могат да публикуват обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин.

(4) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.

Чл. 3 (чл. 188  от ЗОП). (1) Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни, от публикуването на обявата.

(2) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител удължава срока по ал.1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

(3) След изтичане на срока по ал. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Чл. 4 При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Чл. 5  Покана до определени лица (Чл.191 от ЗОП)

(1) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител може да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания:

 1. не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 3, ал.2 и първоначалните условия на поръчката не са променени;
 1. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя;
 1. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 3, ал.1; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
 2. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност,

експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

 1. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
 2. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
 3. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.

В случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в

поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и

съответстват на публикуваните технически спецификации.

(2) В случаите по ал. 1, т. 6 възложителите сключват договора за обществена поръчка по правилата на съответната борса.

Чл. 6 Определяне на изпълнител (Чл. 192 от ЗОП)

Условията и редът за подаване, разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 7 Прекратяване възлагането на обществена поръчка (Чл. 192 от ЗОП)

ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.

Чл. 8 Сключване и изменение на договор чл. 194 от ЗОП

 (1) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 5, ал.1, т. 3 договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.

(2) ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково в качеството си на възложител може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

(3) В случаите по чл. 116, ал. 1, т.6 от ЗОП (изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумени изменение на договор е допустимо при условие, че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.от ЗОП).